گل اول پورتو به ویزلا توسط مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۲۲ را تماشا کنید.
source

source

source

توسط