به گزارش صدای بورس، در هفته آینده ۱۴شرکت برای بررسی عملکرد مالی شرکت و در مجامع سالانه و فوق العاده به تصمیم گیری می پردازند.

بر این اساس؛ در روز شنبه ۶ آبان ماه شرکت قشیرین به مجمع می رود. یکشنبه روز ۷ آبان نیز مجامع وتوس ، ولملت، شخارک، آرمان و رفاه و سفید برگزار می شود.

در روز دوشنبه ۸ آبان ماه منتظر برگزاری مجامع فروس، قرن هستیم. در روز سه شنبه ۹ آبان ماه مجامع وسینا، دبالک و فلوله برگزار خواهد شد. شرکت دی روز چهارشنبه ۱۰ آبان به مجمع می رود. و در روز پنجشنبه ددانا مجمع سالانه دارد.

کدام شرکت ها این هفته مجمع دارند؟
source

توسط